My Taratata - Milky Chance - Gush "Let's burn again" (2010)