Teaser Taratata N°486 avec Shaka Ponk, Chloé Charles.